Vatten och avlopp

Vad krävs av avloppsvattensystem, hur tolkar jag brunnsvatten-analyser, vad är vattenhygienpass? Svaren hittar du här.

Avloppsvattenhantering i glesbygden

Lagstiftningen som styr avloppsvattenhanteringen i glesbygden förändrades under våren 2017. Den uppdaterade miljöskyddslagen och den nya förordningen trädde i kraft 3.4.2017.

Miljöskyddslagen innehåller minimikrav på reningen, uppgifter om hur kravet genomförs och om avvikelserna samt kraven på beskrivning och plan på avloppsvattensystemet. 

På de klassificerade grundvattenområdena samt strandområden som sträcker sig till 100 m från ett vattendrags eller från havets strandlinje enligt medelvattenstånd skall reningskravet uppfylls senast 31.10.2019.

På övriga områden skall reningskravet uppfyllas senast när det på fastigheten byggs en vattenklosett eller utförs tillståndspliktiga reparationer eller ändringar som gäller vatten- och avloppsanläggningar. Kravet skall uppfyllas också ifall det utförs sådana reparationer och ändringar som kan jämföras med uppförande av en byggnad och som kräver lov.

I de kommunala miljöskyddsföreskrifterna får det meddelas strängare kravnivå på reningen, om detta är nödvändigt med hänsyn till de lokala miljöförhållandena. Dessa krav tillämpas i samband med ovannämnda tidsfrister och åtgärder.

Mera information hittas bl.a. här:

 

Brunnar

 

Vattenarbetskort / ”Vattenhygienpass”

Alla de som jobbar i anläggningar som levererar hushållsvatten till behovet för fler än 50 personer eller över tio kubikmeter om dagen, då dessa personer verkställer åtgärder som påverkar hushållsvattnets kvalitet måste genomgå ett test i vattenhygien med godkänt resultat. Testintyget skall innehas även av personer som arbetar i simhallar och badinrättningar eller motsvarande anläggningar och verkställer åtgärder som påverkar bassängvattnets kvalitet.

Mera information hittar du på Valviras webbsida.

Logga in/ut