Energi och värme

Här hittar du info om energieffektivitet, energicertifikat, värmepumpar och fjärrvärme.

Energieffektivitet

Byggnadernas energiförbrukning står för ca 30 % av Finlands växthusgasutsläpp. Därför är det viktigt att tänka på energieffektivitet både vid nybyggnation, reparation och renovering. Kraven på energiprestandan för nya byggnader finns i Finland byggbestämmelse samlings del D3, som trädde i kraft 1.7.2012. Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen trädde i kraft 1.1.2013, i den hittar man energiprestanda kraven skrivna på en allmän nivå. Den 27 februari 2013 utfärdades miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten.

Övrigt material på webben:

Utrymmesspecifika utgångsvärden för beräkning av kylbehov och utförliga energiberäkningar (materialet än så länge endast på finska)

Energicertifikat

Finland har det från och med år 2008 krävts energicertifikat för alla nya byggnader som uppförts, och från och med år 2009 har det krävts energicertifikat vid försäljning och uthyrning av stora byggnader och nya småhus. I framtiden ska energicertifikat också finnas till hands vid försäljning eller uthyrning av äldre småhus, liksom för andra byggnader.

Den nya lagen om energicertifikat för byggnader trädde i kraft 1.6.2013 och upphävde då lagen från år 2007. Statsrådet godkände den 27 februari 2013 ett antal förordningar som, tillsammans med förordningar som samtidigt utfärdas av miljöministeriet, fullbordar revideringen av lagstiftningen om energicertifikat för byggnader.

Dessa förordningar kan du hitta här.

De nya energicertifikaten tas i bruk stegvis. Genast efter att lagen trädde i kraft den 1 juni 2013 ska certifikat av det nya slaget upprättas för så gott som alla nya byggnader samt i samband med försäljning och uthyrning även för bostadshöghus och relativt nya småhus.

Lagen om energicertifikat för byggnader baserar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (2002/91/EG). Mera information hittas bl.a. från

Här hittar du listor över personer som har rätt att upprätta energicertifikat, www.ara.fi.

Värmepumpar

Värmepumpar får endast installeras av kvalificerade installationsföretag

En ny kompetensförordning trädde i kraft 1.9.2016. Den kompletterar föreskrifterna om kompetenskraven i 17 kapitlet i miljöskyddslagen (527/2014) och innehållet av de ansökningar om certifiering och anmälningar om verksamhet som ska lämnas till Tukes. I förordningen ges också föreskrifter om kontroll av läckage i anordningar.

Ny kompetensförordning för kylbranschen

Mera information hittar du på Tukes webbsida.

Fjärrvärme

Här hittar du Finsk Energiindustri rfs broschyr   ”Använd fjärrvärme rätt”

Logga in/ut